Jednotný systém označovania (JSO)

Od 1. 1. 2024 je účinná Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania (JSO) a spôsobe jeho uplatňovania (vyhláška č. 328/2024) – JSO.


JSO sa aplikuje na audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie – teda aj na filmy uvádzané v kinách.

 

Čo táto skutočnosť v praxi znamená?

Okrem povinnosti označovať filmy v kinách z hľadiska (ne)vhodnosti pre jednotlivé vekové skupiny U ⑦ ⑫ ⑮ ⑱, pribúda povinnosť označovať filmy aj deskriptormi typu potenciálne škodlivého obsahu (uvedené poradie nie je náhodné, je dané dôležitosťou jednotlivých deskriptorov):

1. násilie
2. diskriminácia
3. strach
4. závislosť
5. sex
6. vulgarizmy
7. nahota

V prípade, že film je klasifikovaný ako nevhodný pre niektorú z vekových skupín, musí mať špecifikované aj typy potenciálne škodlivého obsahu – obsahové deskriptory. S príslušnou vekovou nevhodnosťou sa zobrazujú všetky deskriptory, najviac však tri (podľa ich dôležitosti).

Klasifikujú filmy v zmysle JSO kiná?

Nie. Klasifikáciu v zmysle JSO – vekovou (ne)vhodnosťou a obsahovými deskriptormi preberajú kiná od distribútorov – v zásade by ich mal mať distribútor uvedené v distribučnom liste. (Ak ide o nedistribučný titul, kiná preberajú označenie od prvého subjektu, ktorý uviedol film na slovenský trh, resp. v prípade slovenských filmov od slovenského producenta – určenie označenia zaniká uplynutím 20 rokov od uvedenia filmu na trh v SR.)

Kde majú kiná povinnosť zverejňovať označenie filmov v zmysle JSO?

A) Vo verejnom priestore kina (napr. prostredníctvom vytlačeného distribučného listu, alebo prostredníctvom digitálnych či tlačených materiálov k jednotlivým filmom alebo v rámci programu, resp. iným spôsobom, ktorý kinám vyhovuje)
B) Na webstránke kina.

Ako formálne správne označovať filmy v zmysle JSO?

A) Kiná na označovanie filmov obsahovými deskriptormi v zmysle JSO môžu využiť vo vyhláške stanovenú:
- textovú informáciu, skratku alebo piktogram.

B) Kiná na označovanie filmov vekovou (ne)vhodnosťou v zmysle JSO môžu využiť vo vyhláške stanovenú

- textovú informáciu,
- piktogram,
- v textových editoroch alternatívu v podobe relevantných symbolov U ⑦ ⑫ ⑮ ⑱.